Всички градове
(300)
(0)
Регистрация

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият сайт CrazyDeals.bg е проект на дружество с ограничена отговорност Нет Стор 99 ООД, регистрирано с ЕИК 203332764, с адрес на управление гр Русе, ул. Солун 12, наричано по долу с името на сайта CrazyDeals.bg

2. Страни по настоящия договор са Нет Стор 99 ООД от една страна и всеки потребител, заредил интернет сайта CrazyDeals.bg

3. Потребителят заявява, че е запознат с настоящите условия за ползване и всяко активно действие от негова страна, включително кликване / натискане / селектиране на електронна връзка или рекламен банер, отвеждащ потребителя към други интернет страници от сайта CrazyDeals.bg, както и запазване на пасивно поведение, след като сайтът CrazyDeals.bg е зареден в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите условия за ползване.

4. Данни за кореспонденция с CrazyDeals.bg:

Електронна поща за контакт: info@crazydeals.bg; dorida777@abv.bg

Телефони за контакт: 0898 672 329 и 0898 558 716ІІ. ПОЯСНЕНИЕ НА ТЕРМИНОЛОГИЯТА

Потребителите заявяват, че са запознати и са съгласни с дефинициите на следните термини:

Интернет сайт - съвкупност от интернет страници с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във вашия браузър при изписване на електронния адрес www.CrazyDeals.bg

Потребител на интернет страница - всяко лице (потенциален купувач или промотиращ търговец), въвело електронния адреси и достигнало до сайта www.CrazyDeals.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт и съгласно да извършва покупко-продажби на стоки/услуги по електронен път

Платформа – съвкупност от идейни, програмни и графични решения, предоставяща достъпна среда на потребитeля до възможностите на интернет пространството

Браузър - компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни посредством различни типове протоколи за пренос на данни

Електронна препратка - връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница

IP Адрес - уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането му в глобалната интернет мрежа.

Парола - код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира потребителя, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

Потребителско име - избран от потребителя уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в сайта CrazyDeals.bg

Потребителски профил - обособена част от уебсайта www.CrazyDeals.bg, собственост на Нет Стор 99 ООД, съдържаща информация за потребителя, изисквана от CrazyDeals.bg, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл.4, ал.1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от потребителя се осъществява, чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между потребителя и Нет Стор 99 ООД

Случайно събитие - непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.

Уебсайт / сайт (website) - обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Ваучер - виртуален документ с уникален 8 /осем/ цифрен код с 6 /шест/ буквена парола издаван от Нет Стор 99 ООД на клиентите-потребители, в удостоверение на това, че при условията на чл. 48 от Закона за защита напотребителите, последните са сключили с конкретен търговец–потребител на сайта CrazyDeals.bg конкретен договор за продажба от разстояние на конкретна стока/услуга, по обявени от търговеца промоционални цени, както и че при условията на сключения договор, са извършили авансовото плащане за част и/или в цялост от цената на закупуваната от разстояние стокаи или услуга.

Продажна цена - обявената до всеки артикул цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

Сделка - публикувана в сайта оферта на Търговец /Доставчик/ за закупуване от страна на потребителите на определена стока/услуга при специална ценова отстъпка.

III. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. Нет Стор 99 ООД предоставя за ползване на потребителите онлайн платформа за осъществяване на директни продажби и виртуални контакти между продавачът Нет Стор 99 ООД и потенциални купувачи-потребители и урежда правата и задълженията на потребителите на интернет сайта CrazyDeals.bg, собственост на Нет Стор 99 ООД

2. Използването на CrazyDeals.bg е обвързано от настоящите общи условия като чрез зареждането нa сайта потребителите ги приемат и се съгласяват с тях.

3. Нет Стор 99 ООД предоставя на потребителите си онлайн платформа за онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване, чрез интернет сайта си CrazyDeals.bg.

4. Страни по настоящия договор са Нет Стор 99 ООД от една страна и всеки потребител, заредил страницата на сайта ни.

5. Нет Стор 99 ООД поддържа интернет сайта CrazyDeals.bg, като не носи отговорност при следните условия:

- За вреди, причинени от некоректно поведение на трети лица, използвали публикуваната в сайта CrazyDeals.bg информация
- CrazyDeals.bg не носи отговорност за верността на информацията и материалите, намиращи се на други страници в интернет, достъпът до които се осъществява чрез препратки към сайт, публикувани в CrazyDeals.bg, както и за съответствие на информацията и материалите с всички приложими законови изисквания;
- Сделките в сайта CrazyDeals.bg са илюстрирани със снимки или видео материали предоставени от търговеца. Снимката/ите илюстрират вида на предлаганата стока/услуга и не следва да се считат обвързващи относно характеристиките на предлаганата стока/услуга. Точно и конкретно описание е предвидено в текстовата част на офертата. При съмнение или неясноти молим потребителите да се свързват с нас на посочените за контакт мейл и телефони преди да закупят оферираният продукт или услуга.

- За вреди настъпили при липса на прекъсване достъпността до интернет сайта CrazyDeals.bg, независещи от екипа на сайта.

6. Потребителското име, с което потребителя се регистрира не му дава никакви други права освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на информационната система на CrazyDeals.bg

7. Потребителят се задължава при ползването на предоставения му достъп до електронната платформа CrazyDeals.bg да спазва българското законодателство, приложимитe чужди закони, настоящите Общи условия, интернет етиката, правата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личноста или към разпалване на расова дискриминация, да не проповядва фашизъм или друга антидемократична идеология, да не предоставя на друго лице или друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора; да не извършва умишлени действия по смисъла на настояшите Общи условия.

8. Потребителя не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разглася по друг начин информацията публикувана на нашия сайт, ако не е изрично споменато.

9. Регистрирайки се в сайта CrazyDeals.bg потребителя разрешава да му бъде създаден публичен потребителски акаунт с маркетингови цели, в който да бъде предоставена по усмотрение на CrazyDeals.bg всякаква информация свързана с потребителя и действията му в сайта, незащитени от Закона за личните данни.

IV. УСЛОВИЯ КАСАЕЩИ ПРОДАЖБАТА, ЗАКУПУВАНЕТО И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРОДУКТИ И УСЛУГИ

1. При закупуване на продукт или услуго и извършване на плащане посредством изчерпателно изброените в сайта CrazyDeals.bg начини, или заявка за доставка с наложен платеж, Нет Стор 99 ООД обработва поръчката и потребителят получава поръчаните продукти / услуга в срок от 1 до 5 работни дни, по желаният от него начин - доставка до адрес или офис на Еконт Експрес.

2. Ако по някаква причина дадена оферта отпадне, и услугата или стоката не може да бъде извършена или предадена потребителят получава обратно платената сума в срок от 5 работни дни.
При направена покупка с карта и плащане онлайн, връщането на суми е с кредитна трансакция по картата, с която е направена покупката.

3. За да бъде закупен продукт или услуга, изисква се активен профил и е-майл в системата на сайта и парола. Потребителя тотговаря за всички действия, резултат на използването на Сайта през неговия профил, включително сключени договори и постъпили плащания.

4. Потребителят се задължава при използването на своя профил да спазва всички приложими местни закони и разпоредби. С настоящото потребителят се задължавате да уведомява CrazyDeals.bg незабавно за всеки случай на неразрешено използване на профил, парола или за какъвто и да е друг случай на предполагаемо нарушение на сигурността и да поддържа информацията в профила си актуална.

5. С поръчката и плащането на цената потребителят сключва договор за покупка на определена стока / услуга.

6. За всяка конкретна промоция е възможно да бъдат предвидени специфични ограничения, които се обявяват в сайта.

7. Преводи на парични суми от CrazyDeals.bg към потребители на сайта се извършват само по банков път.
При направена покупка с карта и плащане онлайн, връщането на суми е с кредитна трансакция по картата, с която е направена покупката.

8. Доставките се осъществяват с куриерска фирма Еконт Експрес до посочен от Вас адрес или до поискване - до посочен от Вас офис на Еконт.
Доставката става в рамките на 1- 5 работни дни след направено плащане.
Доставката на продуктите се заплаща отделно при получаване на пратката.
Сумата за доставка е съгласно тарифата на Еконт Експрес, налична на www.econt.com
За доставка на пратка до 1 кг до адрес на получател в градовете се заплаща 6.50 лв съгласно тарифата на Еконт Експрес, а за доставка до офис на Еконт - 4.00 лв.
Посочените суми се променят в зависимост от теглото на пратката и вида на населеното място; точната сума за доставка можете да проверите на адрес www.econt.com - Тарифен калкулатор.


V. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В качеството си на администратор на лични данни „Нет Стор 99” ООД събира, съхранява и обработва предоставените при регистрацията лични данни, като с приемането на Общите условия за ползване на сайта Потребителят дава изричното си съгласие за това.

Личните данни на Потребителите се съхраняват съобразно изискванията на Закона за личните данни до момента, до който Потребителят има активен профил на сайта и ще бъдат използвани само и единствено с оглед нуждите на този сайт и предоставяните от него услуги по закупуване на ваучери.
Със закупуването на продукт или услуга, Потребителят дава съгласието си личните му данни да бъдат предоставени на съответния доставчик за счетоводни цели и за издаване на фактура.

Без съгласие на потребителя личните му данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен ако това не се изисква по силата на закон или по нареждане на държавен орган.

Личните данни, които се събират в процеса на покупка, и се декларират доброволно от потребителите, са:
- Име
- Точен адрес - когато потребителят посочва адрес за доставка
- Телефон за връзка
- e-mail адрес за контакт

При плащане онлайн с дебитна / кредитна карта, Нет Стор 99 ООД няма достъп до картовите данни на потребителя, нито до автентикационните данни за финализиране на картова транзакция. Достъп до тези данни получава единствено обслужващата плащането банка - ОББ, в момента на заплащане.

За да ви предпазим от злоупотреба при плащане с вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики препоръчани от международните картови организации:

- Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка
- Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
- В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

По всяко време Потребителят може да изтрие профила, като премахне съдържащите се в него лични данни. `Нет Стор 99` ООД не носи отговорност за изтичане на информация в резултат на престъпни посегателства на трети лица.

С регистрацията си в crazydeals.bg, Потребителят разрешава в потребителските му профили crazydeals.bg, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, или на обявеният от него e-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други съобщения от „Нет Стор 99” ООД или търговци - партньори.

„Нет Стор 99” ООД носи отговорност, съгласно Закона за защита на личните данни за информацията, предоставена му от Потребителя, по повод регистрацията му в интернет страницата на crazydeals.bg. Изключение от предходното изречение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

Ако Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на Общите условия за ползване на сайта или са нарушени правата и законните интереси на трети лица, „Нет Стор 99” ООД има право да предостави лични данни за Потребителя на съответните компетентни държавни органи, съгласно Закона за защита на личните данни.

VI. РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СТОКА

Потребител има право да върне закупена от него стока от CrazyDeals.bg в срок от 14 /четиринадесет/ дни от нейното получаване. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид.
Под добър търговски вид се разбира продуктът да не е с нарушена опаковка и да не е използван.
В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него в официален email към CrazyDeals.bg
При направена покупка с карта и плащане онлайн, връщането на суми е с кредитна трансакция по картата, с която е направена покупката.

В случай на връщане на стока или рекламация от страна на клиента, той е длъжен да информира www.CrazyDeals.bg за намерението си чрез email: info@crazydeals.bg, като посочи номер на поръчка, номер на товарителница /номер на получената пратка/, подробно описание на рекламацията или причината за връщане. Наш оператор посочва адрес, на който клиента да върне стоката. Връщането се осъществява с куриерска фирма Еконт и е за сметка на клиента с изключение на случаите когато друго е ясно упоменато от наш оператор.

За контакт: info@crazydeals.bg, 0898 672 329

VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат преразгледани и обновени по всяко време от страна на Нет Стор 99 ООД едностранно, без да уведомява за това потребителя. Ползвайки сайта CrazyDeals.bg, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

2. Потребителят-купувач заявява изричното си съгласие да заплати предварително цената по договора за покупко-продажба, който сключва посредством настоящата платформа освен ако в условията на офертата не е изрично упенато заплащане при получаване на продукта или услугата.

3. Вслучай, че някое от условията на Настоящите общи условия за ползване на сайта стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част от Общите условия остава в сила.

4. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.